Case - Vỏ máy tính

1STPLAYER MV7 Black Case

Giá: 890.000 VNĐ

  • Support 360 Cooling (Front:280/240, Top: 360/280/240, Bottom:360/280/240)
  • Support 9 fan 120mm
  • Double-Sided Tempered Glass
  • Vga Max Length 410mm
  • Cpu Max Height 160mm

Còn hàng (có thể đặt hàng trước)