Locations for Tân Thành Danh Computer 1
10.769713083743243 106.67066533472406 0 0 106.67066533472406,10.769713083743243