CPU - Vi xử lý

Intel Pentium Gold G6400 Processor

1.890.000 VNĐ

Cho phép đặt hàng trước